Wsparcie Prawne

Planowanie, realizacja i zadowolenie klienta

Wspieramy naszych Klientów na etapie planowania, jak i realizacji projektów inwestycyjnych. Wspomagamy Państwa w prowadzeniu negocjacji oraz doradzamy w zabezpieczeniu Waszych interesów. Prowadzimy także obsługę procesową przed Sądami Powszechnymi i Sądami Arbitrażowymi.

W naszej pracy zawsze kładziemy duży nacisk na zrozumienie potrzeb Klienta. Identyfikacja tych potrzeb pozwala nam na zaproponowanie indywidualnie opracowanych i efektywnych usług. Do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem. Naszym Klientom przedstawiamy zwykle kilka rozwiązań ich problemów prawnych. Zawsze uwzględniamy ryzyko wynikające z wyboru danej koncepcji. Uczciwość i zadowolenie Klienta jest naszym priorytetem.

Kancelaria stosuje różnorodne formy współpracy, dopasowane do Państwa potrzeb i odpowiadające charakterowi powierzonych jej spraw. Możemy zaproponować stałą obsługę prawną, jak i współpracę w zakresie konkretnych zagadnień prawnych.

Dbamy również o przejrzystość w zakresie rozliczeń stosując zasady wynagradzania oparte o stawki indywidualnie ustalane z Klientem. Stosowane przez kancelarię stawki są uzależnione od specyfiki i rodzaju sprawy, a także od pozycji i doświadczenia zaangażowanych członków zespołu kancelarii.

Procesy sądowe i arbitraż

W ramach praktyki sądowej i arbitrażu oferujemy doradztwo prawne obejmujące m.in.:

 1. opracowanie strategii i taktyki procesu, w tym analiza roszczeń,
 2. sporządzanie pism procesowych,
 3. reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym oraz przed sądami arbitrażowymi w Polsce,
 4. przygotowywanie opinii prawnych dotyczących procesów w toku albo takich, które potencjalnie mogą dotyczyć naszych Klientów.

Sprawy frankowe i EURO oraz inne kredyty walutowe

W ramach praktyki i dotyczącej spraw frankowych oferujemy doradztwo prawne obejmujące m.in.:

 1. analizę umów kredytowych frankowiczów w szczególności w zakresie stosowania przez banki w umowach kredytowych z konsumentami nieuczciwych postanowień (klauzul niedozwolonych), jak również w zakresie szeroko pojętych nieuczciwych praktyk rynkowych
 2. analizę potencjalnych roszczeń frankowiczów konsumentów przeciwko bankom i odwrotnie,
 3. pozyskiwanie z banków niezbędnej dokumentacji dotyczącej kredytów frankowych,
 4. ustalanie nieważności umów kredytowych,
 5. odfrankowienie kredytów,
 6. reprezentację Klientów w sporach sądowych z bankami oraz w rozmowach czy negocjacjach.

Obecnie prowadzimy kilkadziesiąt sporów sądowych z bankami dla naszych Klientów, z których znaczna część zakończyła się już prawomocnie z sukcesem dla naszych Mocodawców, w tym zwrotem środków wpłaconych do Banku wraz z odsetkami.

Obsługa przedsiębiorców

Obsługa prawna to jedna z bardziej popularnych usług na rynku prawniczym. Każde przedsiębiorstwo ma swoją specyfikę i dlatego dobrze, aby prawnik obsługujący przedsiębiorcę znał te specyfikę, potrzeby i oczekiwania Klienta. Odpowiedzą na te potrzeby jest stała obsługa prawna. Stała obsługa wiąże się także z łatwiejszą dostępnością prawnika.

W ramach takiej obsługi udzielamy porad prawnych związanych z bieżącą działalnością, sporządzamy i opiniujemy umowy czy dokumenty korporacyjne, wspieramy w tworzeniu czy doskonaleniu procedur. Pomagamy nadążyć za ciągle zmieniającymi się przepisami prawa. Jesteśmy także do dyspozycji naszych Klientów w ramach rozwiązywania sporów, w tym reprezentacji w sądach.

Własność intelektualna, nowe technologie i IT

Oferujemy kompleksową obsługę przedsięwzięć związanych z nowymi technologiami. Jest to dziedzina szybko rozwijająca się, podlegająca ciągłym ewolucjom i wymagająca specyficznego podejścia po to, aby wskazać naszym Klientom optymalne rozwiązania.

W ramach praktyki własność intelektualna, nowe technologie i IT oferujemy:

 1. obsługę wdrożeń informatycznych,
 2. bieżące doradztwo prawne, w tym dotyczące transakcji na rynku nowych technologii,
 3. audyty w zakresie know-how oraz dóbr niematerialnych,
 4. opinie prawne,
 5. konstruowanie umów i innych dokumentów,
 6. obsługę procesów sądowych związanych z ochroną know-how oraz prawem konkurencji,
 7. negocjacje.

Prawo spółek, fundacji i stowarzyszeń

Nasi prawnicy łączą znajomość rozwiązań prawnych z doświadczeniem biznesowym, co ma zapewnić Klientom pomoc w wyborze najkorzystniejszego sposobu założenia, prowadzenia i funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Doradzamy i pomagamy w tym zakresie także w ramach obsługi przedsiębiorców. 

 

W ramach oferowanych usług mieszczą się m.in.:

 1. pomoc w zakresie wyboru formy realizacji zamierzeń tak biznesowych, jak i z sektora NGO,
 2. przygotowywanie projektów umów spółek i statutów oraz regulaminów, uchwał oraz zarządzeń,
 3. łączenia, podziały, przekształcenia likwidacje spółek handlowych, w tym również M&A,
 4. reprezentację podczas zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, zebrań członków,
 5. zmiany podmiotowe w spółkach, w tym transakcje nabywania i zbywania udziałów, akcji oraz ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych;
 6. opracowanie strategii procesowych oraz prowadzenie sporów korporacyjnych w zakresie zaskarżania uchwał, dochodzenia należności od członków zarządu i sporów właścicielskich;
 7. wsparcie podczas selekcji metod sukcesji przedsiębiorstwa lub zakończenia jego działalności,
 8. reprezentacja w sprawach KRS i CRBR, w tym w zakresie postępowań rejestrowych czy przymuszających.

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Świadczymy kompleksowe usługi prawne oraz doradztwo w sprawach dotyczących nieruchomości. Dotyczy tak obszarów transakcyjnych jak i inwestycji budowalnych.

W ramach praktyki Nieruchomości i inwestycje budowlane oferujemy m.in:

 1. doradztwo w obrocie nieruchomościami,
 2. analizę stanu prawnego nieruchomości oraz podmiotów będących właścicielami (due diligence),
 3. obsługę prawną transakcji najmu i dzierżawy nieruchomości,
 4. obsługę prawną przedsięwzięć deweloperskich,
 5. regulacje stanów prawnych nieruchomości, w tym zasiedzenie,
 6. prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i arbitrażowych dotyczących nieruchomości, w tym związanych z indeminizacją,
 7. doradztwo w zakresie pomocy publicznej dla inwestycji w nieruchomości,
 8. przygotowywanie opinii prawnych,
 9. reprezentacja w sporach sądowych, arbitrażowych, rozmowach czy negocjacjach,
 10. obsługa architektów, w tym negocjowanie umów projektowych,
 11. zniesienia współwłasności, w tym kamienic,
 12. zabezpieczenia rzeczowe,
 13. rozliczenia inwestycji w tym waloryzacja wynagrodzeń wykonawców także w zamówieniach publicznych.

Prawo rodzinne

Oferujemy naszym Klientom pełen wachlarz usług w zakresie prawa rodzinnego. Wiemy, że sprawy te mają inna naturę i specyfikę od większości spraw w zakresie prawa cywilnego.

 

W ramach praktyki prawa rodzinnego oferujemy m.in.:

 1. rozmowy i negocjacje,
 2. reprezentację w sprawach o separację oraz o rozwód,
 3. reprezentację w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej,
 4. reprezentację w sprawa tzw. „porwań rodzicielskich” tak poza Polskę, jak i do Polski,
 5. podziały majątków, w tym małżeńskich czy ze związków partnerskich,
 6. sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia.

Restrukturyzacje, upadłości
Upadłości konsumenckie

Oferujemy pomoc prawną w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych na wszystkich etapach procedury. Reprezentujemy interesy dłużników i wierzycieli. Zajmujemy się także upadłościami konsumenckimi.

Windykacja

Oferujemy pomoc prawną dla wierzycieli oraz dla dłużników. Dochodzimy dla naszych Klientów należności jak również pomagamy dłużnikom w sporach z nieuczciwymi wierzycielami czy firmami windykacyjnymi.

 

W ramach oferowanych usług mieszczą się m.in.:

 1. wezwania do zapłaty,
 2. sądowe i pozasądowe dochodzenie należności,
 3. planowanie majątkowe i zabezpieczanie interesów Klienta,
 4. reprezentacja w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych (komorniczych, administracyjnych),
 5. antywindykacja.