Polityka prywatności naszego serwisu ( adres www.orlegal.pl ) skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej
identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa).

Uzupełnieniem Polityki prywatności jest klauzula informacyjna, będąca wypełnieniem obowiązku informacyjnego RODO w stosunku do osoby, której dane dotyczą (Użytkownika).

  1. Dane gromadzone przez właściciela serwisu
   a) Adresy IP Użytkownika
   b) Cookies (tzw. ciasteczka)
   c) informacja o przeglądarce użytkownika
   d) e-mail (o ile zostanie podany w formularzu kontaktowym)
   e) Imię i nazwisko (o ile zostaną podane w formularzu kontaktowym
   f) Numer telefonu (o ile zostanie podany w formularzu kontaktowym)
  2. Sposób zbierania danych
   Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
  3. Sposób wykorzystania danych
   Dane Użytkowników wykorzystane są do celów administrowania serwisem, statystyk odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 
  4. Kontakt z Użytkownikiem
   Właściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach.
   W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres: kancelaria@orlegal.pl
  5. Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika
   Każdy Użytkownik może pisemnie, telefonicznie lub mailowo zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych.
  6. Obowiązek informacyjny
   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) opracowano klauzulę informacyjną, będącą uzupełnieniem powyższej Polityki prywatności. Treść klauzuli zawarta jest niżej. 
  7. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).
   a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu
   c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych .
   d) Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies  najdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.”
   e) Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te  ozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   f) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   g) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   – „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   –  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   – „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   –  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 
  8. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu
   Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności. 
  9. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności
   W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.
  10. Klauzula informacyjna
   Mając na uwadze m.in. przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym potwierdzamy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Treść́ klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych „Ornatowski, Roszczynialski – Radcowie Prawni” spółka partnerska z siedzibą w Krakowie.
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Ornatowski, Roszczynialski – Radcowie Prawni” spółka partnerska z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Lenartowicza 5/1, 31-138 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383903, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6762439418, REGON: 12150394800000 – dalej „Kancelaria”.
  2. Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:
   a. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   b. w celu wykonania umów zawieranych przez Kancelarię z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi Kancelaria współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   c. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   d. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą w Kancelarii lub nawiązaniu współpracy z Kancelarią na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO);
   e. w celach archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności.
  3. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w szczególności w postaci: kancelarii prawnych, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, firm księgowych, ubezpieczycieli, agencji reklamowych, podmiotów świadczących usługi pocztowe czy kurierskie oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
   a. do czasu zrealizowania poszczególnych prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii jako administratora danych,
   b. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z realizacją umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych (odpowiednio przedawnienia roszczeń wynikających ze zdarzeń, z którymi związane jest przetwarzanie danych osobowych),
   c. do czasu upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, upływu terminów zawitych czy wygaśnięcia obowiązków Kancelarii wynikających z właściwych przepisów prawa,
   d. do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla potrzeb marketingowych.
  6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
   profilowaniu.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa
  8. danych osobowych. Sprzeciw może być złożony:
   a. z uwagi na szczególną sytuację (np. co do przetwarzania przez nas Państwa danych dla celów statystycznych) – w sprzeciwie należy wskazać szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas danych objętych sprzeciwem;
   b. wobec przetwarzania przez nas Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
  9. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres rejestrowy Kancelarii z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kancelaria@orlegal.pl
  10. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy na podstawie Państwa zgody (np. w związku z wystawieniem Wam faktury czy paragonu imiennego) lub ze źródeł publicznie dostępnych (np.
   CEIDG).
  11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
  12. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt w formie pisemnej, na nasz adres rejestrowy z dopiskiem dane osobowe  lub w formie elektronicznej pod adresem e-mail: kancelaria@orlegal.pl

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.